Çalışma Alanlarımız

Müvekkil portföyü, özel kişilerden ziyade şirketlerden oluşan Can & Partner Hukuk Bürosunun ağırlıklı çalışma alanları;
• İş Hukuku
• Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku
• Şirketler Hukuku
• İcra İflas Hukuku
• Borçlar Hukuku
• Fikri ve Sınai Haklar ile Marka Hukuku
• Sigorta Hukuku
• Taşınmaz Hukuku
• Ulusal ve Uluslararası Aile Hukuku
• Medeni Hukuk


Şirketlere Sunabileceğimiz Hizmetler
• Her nevi sözleşme, iş ve işlemleri hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,


İş Hukuku Alanında:
• Şirketinizin istihdam edeceği personel ile yapacağı hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli değişiklikler hususunda şirketinizin bilgilendirilmesi.
• Şirketinizin istihdam etmekte olduğu mevcut personel ile ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda gerekli ihtarların, fesih bildirimlerinin, sulh ve ibraların hazırlanması, gerektiğinde yasal prosedürün başlatılması ve takibi.
• Şirketinizin istihdam etmekte olduğu yahut iş akitleri feshedilmiş olan personelin yönelttiği davalar karşısında, şirketinizin menfaatine uygun düşecek hareket tarzı ile ilgili mütalaa verilmesi.
• İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında meydana gelen değişikliklerin, yerel ve yüksek mahkeme kararlarının belirli aralıklarla rapor edilerek, yenilik ve değişikliklerden şirketinizin bilgilendirilmesi.
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin yasal uygulamalarla ilgili olarak ve ihtiyaç duyulan diğer iş ve işlemlerde mütalaa verilmesi.


Ticaret Hukuku Alanında
• Şirketinizin yerli ve yabancı şirket veya kişilerle yapacağı sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, incelenmesi ve gerekli değişiklikler hususunda şirketinizin bilgilendirilmesi.
• Şirketinizin yerli ve yabancı şirket veya kişilerle yapacağı işlem şartlarının, Türk Hukukuna göre, şirketinizin menfaatlerine uygunluğunun incelenmesi.
• Şirketinizin yapmış olduğu ticari iş ve işlemler nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklarda, şirketinizin yasal haklarının elde edilmesi için gerekli yasal prosedürün başlatılması, takibi ve alacakların tahsili.
• Talep halinde, şirket ana sözleşmesinde gerekli tadil ve değişikliklerin yapılarak, ilgili kuruma tescil edilmesi.
• Talep halinde şirket genel kurul toplantılarının hazırlanması ve toplantılara iştirak edilmesi.
• Şirketinizin ticaretine mahsus mevzuatta meydana gelen değişikliklerin, yerel ve yüksek mahkeme kararlarının belirli aralıklarla rapor edilerek, yenilik ve değişiklikler konusunda şirketinizin bilgilendirilmesi.
• Talep halinde, şirketinizin yapacağı ticari iş ve işlemlerin, şirketinizin menfaatlerinin korunması açısından Türk Hukukuna uygunluğu hakkında mütalaa verilmesi.


İcra İflas Hukuku Alanında
• • Şirketinizin gerek kambiyo senetlerinden, gerek ticari iş ve işlemlerinden doğan her türlü alacaklarının cebri icra yoluyla tahsili.


Fikri ve Sınai Haklar - Marka – Haksız Rekabet Hukuku Alanında
• Şirketinizin marka ve patent haklarına yönelik ihlaller karşısında, hem ihlalden sorumlu kişilerin cezalandırılması hem de bu ihlaller nedeniyle şirketinizin uğrayacağı maddi zararların tazmini için cezai ve hukuki prosedürün başlatılması ve ihlallerin önlenmesi.
• Şirketinizin ürün ve hizmetleri ile ilgili haksız rekabet teşkil davranışlar karşısında, şirketinizin uğrayacağı zararın tazmini ve bu zararın cebri icra yoluyla tahsili.